Skip to content
A/B Testing

A method of comparing two versions of a web page or marketing campaign to see which one performs better.

Marketing campaign (သို့) website page (သို့) target audience တွေကို စမ်းသပ်ချင်တဲ့အတွက် တစ်ချိန်တည်းမှာ ၂မျိုးစမ်းသပ်ခြင်း

Analytics

The collection, analysis, interpretation, and visualization of data to understand how people interact with your website or marketing campaigns.

မိမိ၏ မားကတ်တင်း campaign များနှင့် website မှရလာသော ဒေတာများကို စုစည်း၊ သုံးသပ်လေ့လာပြီး လွယ်ကူရိုးရှင်းသောပုံစံဖြင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းကို Analytics လို့ခေါ်ပါတယ်။

Buyer Persona

A semi-fictional representation of your ideal customer based on market research and real data about your existing customers.

မိမိလုပ်ငန်းအတွက် ဖောက်သည်ဖြစ်လာနိုင်သော လူအမျိုးအစားများကို စိတ်ကူးဖန်တီးသတ်မှတ်ခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။

Call to Action (CTA)

A statement that tells audience what you want them to do next, such as "Buy Now" or "Sign Up Today".

"Buy Now" သို့မဟုတ် "Sign Up Today" ကဲ့သို့ ကြော်ငြာခံရသူများကို action တစ်ခုခု အမြန်ပြုလုပ်ရန် ကြော်ငြာစာသားတိုဖြစ်ပါတယ်။

 

Click-Through Rate (CTR)

The percentage of people who click on your ad after seeing it.

ကြော်ငြာတစ်ခုပြလိုက်သောအခါ မြင်သွားသောလူဦးရေနှင့် မြင်သွားပြီးထဲမှ ကြော်ငြာထဲစာသား(သို့)ပုံ(သို့)link ထဲမှ တစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်သော လူဦးရေတို့၏ အရေအတွက် အချိုးဖြစ်ပါတယ်

Content Marketing

A type of marketing that involves creating and sharing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and, ultimately, to drive profitable customer action.

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ မျှဝေဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးပြီး ကြော်ငြာပရိတ်သတ်များထံမှ action တစ်ခုခုပြန်ရအောင်စေတဲ့ မားကတ်တင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

Conversion Funnel

The journey that a potential customer takes from first becoming aware of your brand to ultimately making a purchase.

စျေးဝယ်သူများမှ brand တစ်ခုအား စတင်သိရှိခြင်းအဆင့်မှ နောက်ဆုံးဝယ်ယူသွားပြီး ထပ်တလဲလဲ
ဝယ်ယူတဲ့အဆင့်အထိ ဖြတ်သန်းရသော ခရီးအဆင့်ဆင့်ကို မားကတ်တင်းနည်းလမ်းဖြင့်ရေးဆွဲထားသော ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

Click-Through Rate (CTR) Email

CTR measures how many people who see your email actually click on a link within it . Counted the numbers of click ratio within those who opened the emails.

 

Click Rate (Email)

CR measures the total number of people who clicked a link in your email, including both of those who opened the emails or who do not open the emails, so this is the rate calculated from the clicks at anywhere of the email on the number of emails actually delivered. 

Conversion Rate
The percentage of visitors to your website who take a desired action, such as making a purchase or signing up for a newsletter.
CRM (Customer Relationship Management)
A process for managing all aspects of a customer's relationship with your business.
Data-Driven Marketing
A marketing approach that relies on data to make informed decisions about marketing strategies and tactics.
Design Tool
A software application used to create and edit visual content, such as graphics, illustrations, and layouts. (e.g., Canva, Adobe Photoshop)
Email Marketing
A form of marketing that involves sending emails to a list of subscribers to promote your products or services.
Engagement
The level of interaction between a brand and its audience on social media, email, or other marketing channels.
Influencer Marketing

A marketing strategy that involves partnering with people who have a large audience on social media or other online platforms to promote your products or services.

KOL (Key Opinion Leader)

An influential person on social media or in a particular industry who can help promote a brand or product.

Landing Page
A standalone web page that people arrive at after clicking on an ad or link.
Marketing Automation
The use of software to automate marketing tasks, such as sending emails or scheduling social media posts.
Omnichannel Marketing

A marketing strategy that provides a seamless customer experience across all channels, such as online, offline, and mobile.

Customer တစ်ဦးအနေနဲ့ online ပေါ်မှာဖြစ်စေ အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာဖြစ်စေ၊ ဖုန်းscreen တစ်ခုခုပေါ်မှဖြစ်စေ သူမြင်နိုင်သမျှ နေရာမျိုးစုံမှာ ကိုယ့် brand ကိုမြင်နေရအောင် marketing လုပ်ထားခြင်းကို ominchannel marketing လို့ခေါ်ပါတယ်

Pitching

The act of presenting a proposal or idea to a potential client or investor in hopes of securing their business.

အေဂျင်စီ (သို့) freelancer တစ်ဦးအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မားကတ်တင်း အိုင်ဒီယာကို Presentation နှင့်ဝယ်လာအောင် တင်ပြခြင်း 

(သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလုပ်လာရန် ကိုယ့်အိုင်ဒီယာကိုတင်ပြခြင်း

PPC (Pay-Per-Click)

An internet advertising model where advertisers pay a fee each time someone clicks on their ad.

အင်တာနက်ပေါ် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာ ကိုယ့်ကြော်ငြာကိုပိုက်ဆံပေး၍ ကြော်ငြာသော ကြော်ငြာ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကာစတမ်မာ click တစ်ခုနှိပ်သွားရန် အခကြေးငွေပေးရခြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။

Programmatic Advertising

The use of software to automate the buying and selling of advertising space online.

အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကြော်ငြာများရောင်းရန်နှင့်ဝယ်ရန်နေရာကို အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးသည့် software ကိုအသုံးပြု၍ ကြော်ငြာခြင်း

Remarketing / Retargetting

A form of online advertising that targets users who have previously visited your website or interacted with your brand in some way.

အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ကြော်ငြာပြပြီးသားလူကိုထပ်ခါထပ်ခါပြ၍ မိမိ brand နှင့် interact ပြုလုပ်လာအောင်ကြော်ငြာခြင်း

ROI (Return on Investment)

A performance measure used to evaluate the efficiency of an investment or campaign.

Marketing campaign မှ သုံးလိုက်သောကုန်ကျငွေနှင့် ပြန်ရလာသော ဝင်ငွေအပေါ်အချိုးချတွက်ချက်ခြင်း

SEM (Search Engine Marketing)

A form of internet marketing that involves using paid advertising to increase website visibility on search engine results pages (SERPs).

Google ကဲ့သို့သော search engine pages များတွင် မိမိ၏ website ကိုထိပ်ဆုံးမှပေါ်နေရန် / လူမြင်များသောနေရာတွင် ပေါ်နေ၌ရန် အခငွေဝယ်ယူပြီးကြော်ငြာခြင်း

SEO (Search Engine Optimization)

The process of improving the ranking of a website on search engines like Google.

Google ကဲ့သို့ search engine ပေါ်တွင် မိမိ၏ website ကို ထိပ်ပိုင်းတွင်ပေါ်နေရန် အခကြေးငွေမသုံးဘဲ optimize လုပ်ခြင်း

Social Media Marketing

The use of social media platforms such as Facebook, X, Instagram, TikTok, Lemon8 to connect with your audience, build brand awareness, and promote your products or services.

Facebook၊ X၊ Instagram၊ TikTok နှင့် Lemon8 ကဲ့သို့သော social media platform များပေါ်တွင် မိမိ၏ brand ကိုလူသိများအောင် စျေးဝယ်လာအောင် ကြော်ငြာခြင်း

UX (User Experience)

The overall experience that a user has when interacting with your website or product.

Website (သို့) ထုတ်ကုန်တစ်ခုအသုံးပြုသောအခါ အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ အတွေ့အကြုံ